Expertise:

- bodem
- landschap
- geologie
- geomorfologie
- archeologie
- kaarten maken
ArGeoBoor

Specialist ondiepe geologische ondergrond, bodem, landschap en archeologie.

Contact:

Luitzen Nijdam
Fysisch Geograaf
06-28559693
info@argeoboor.nl

> ArGeoBoor-rapporten
Specialist in:


Bodem
Ondiepe ondergrond

Efficient onderzoek

Kaarten maken
ArGeoBoor kan u van dienst zijn met het efficient in kaart brengen van bodem en ondiepe ondergrond. Hierbij hanteren we de volgende werkwijze bestaande uit vijf stappen:

1) Bepalen doelstellingen van het onderzoek.

2) Bureaustudie (verzamelen bekende aardkundige gegevens).

3) Vervaardigen van voorlopige kaarten en indien noodzakelijk een plan van aanpak voor geologisch en bodemkundig booronderzoek.

4) Uitvoeren en uitwerken booronderzoek tot voldoende detailniveau (mogelijk meerdere onderzoeksfasen).

5) Vervaardigen van definitieve kaarten met onderbouwing.


De resultaten kunnen dienen als input bij ruimtelijke projecten van uiteenlopende aard (M.E.R). Het kan gaan om zowel natuurontwikkeling (landschaps ecologisch) als om inrichting van nieuwe stedelijke zones, uitbreiding van dorpen en steden.

Om de nieuwe landschappen goed te laten aansluiten of in te passen in het bestaande landschap kan een gedegen bodemkennis grote meerwaarde zijn.

Gecombineerd aardkundig en historisch onderzoek maakt duidelijk waar de natuurlijke laagten en hoogten liggen en hoe de natuurlijke afwatering plaatsvond.

Inrichtingsplannen waarbij rekening is gehouden met de natuurlijke ondergrond en het (cultuur-) landschap zullen makkelijker en met minder ingrepen in de bestaande situatie kunnen worden ingepast.


De bodem in Nederland toont vaak aanzienlijke variatie op korte afstand. Het gaat om natuurlijke verschillen geologie, geomorfologie, bodem en variatie ontstaan door het historisch grondgebruik.
Heeft u interesse in de mogelijkheden en kosten neemt u dan contact met mij op.

We kunnen in korte tijd gegevens verzamelen, analyseren, interpreteren en  kaarten maken.

Speciaal voor terreinbeheerders:

Wij maken ook toeristische landschapskaarten voor de  bezoekers of voor eventueel een informatie paneel.
Vraagt u naar de mogelijkheden.

erfgoed links:
Archis3
Hoogtekaart

Oude kaarten:
Veldminuut 1850 kleur
Topotijdreis.nl


Ervaring
 
ArGeoBoor
Uleflecht 8

9244ET Beetsterzwaag
Bedrijfsinfo:
KvK:30229711
Vanaf 2003 heb ik me als fysisch geograaf bezig met de uitvoer van archeologisch bureau- en booronderzoek. Door het opstellen van talrijke archeologsiche bureauonderzoeken en het uitvoeren en beschrijven van naar schatting enkele duizenden grondboringen heb ik veel kennis verzameld over bodemopbouw en het nederlandse landschap en de samenhang met de natuurlijke variatie van de ondergrond en bodemtypen. Tussen 2012 tot juli 2017 deed ik dit onder de naam ArGeoBoor. De rapporten uit deze periode zijn hier te downloaden. Tussen 2003 en 2012 heb ik gewerkt voor diverse archeologische bedrijven. Daarvoor tussen 1999 en 2002 heb ik milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd.